Jaké je označení pro kabelovou studnu?

Tato norma zavádí symbolické grafické symboly pro kabelová zařízení, jakož i kabelové vysílací sítě na schématech a plánech struktur a zařízení.

3. Velikosti symbolů nejsou regulovány a jsou vybírány v závislosti na bohatosti diagramů a měřítku plánů s přihlédnutím k jasnosti obrázků.

4. V blízkosti označení, pro která nejsou v tabulkách, na schématech a plánech žádné další požadavky, může být v případě potřeby uveden typ stanice, zařízení a zařízení, jejich kapacita, sériové číslování a další parametry.

5. U koncových stanic přenosových soustav jsou uvedeny symboly pro jednotlivé typy (prvky) zařízení zařazených do komplexu koncových stanic.

Konkrétní příklady použití symbolů pro prvky koncových a průjezdních stanic různých přenosových soustav na komunikačních diagramech jsou uvedeny v příloze 1.

Příklady použití značek pro koncové a mezilehlé body přenosového vedení (TL) s vybavením synchronních digitálních hierarchických přenosových systémů (SP SDH) na komunikačních diagramech jsou uvedeny v příloze 1a.

7. Konvenční označení uzlů a stanic primární sítě, bodů přenosového vedení a integrovaných uzlů a stanic je uvedeno v tabulce. 1.

4. Body na primární síti (pro komunikační schémata)

Pro označení typu položek jsou u označení uvedeny jejich zkratky: OUP (ORP) – obsluhované; POUP (PORP) – poloservis; PNUP (PNRP) – bezobslužné

V případě potřeby je vedle označení uvedeno:

4.4.1. zkratka bodu: NUP – bod bezobslužného zesílení; NRP – bod bezobslužné regenerace; VUP – pomocný zesilovací bod

4.4.2. číslo bodu ve formě zlomku, kde čitatel udává pořadové číslo bodu v rámci lokality a jmenovatel udává číslo lokality.

V blízkosti označení uveďte stejné údaje jako v odstavci 4.4.2 a navíc typ autonomního zdroje energie.

8. Obvyklá označení koncových stanic přenosových soustav a vybavení koncových stanic přenosových soustav jsou uvedena v tabulce. 2.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Koncová stanice přenosové soustavy (TS) a zařízení koncového bodu lineární trasy (OPLT).

Obecné označení (pro vývojová schémata) základní a zjednodušené:

Základní a zjednodušené zápisy

2.1. Pro SP s frekvenčním rozdělením kanálů

Základní a zjednodušený zápis

Druh společného podniku je uveden vedle označení

9. Označení konvenčního vybavení koncových a mezilehlých (zesilovacích a regeneračních) stanic lineární trasy přenosových soustav jsou uvedena v tabulce. 3.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Zařízení koncového bodu lineární trasy – OPLT (pro vícekanálové přenosové systémy)
READ
Jak hnojit Kalimagem?

Základní a zjednodušený zápis

Typ systému je uveden uvnitř nebo vedle symbolů

Pro obousměrné SP:

Pokud jsou ve vybavení mezistanic různé počty KN, zapisuje se jejich počet do označení

3.1. Pro městské primární sítě

10 Konvenční označení přenosových kanálů primárních sítí, vysílacích zařízení a pomocných zařízení primární sítě jsou uvedena v tabulce. 4.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Kanál hlasové frekvence (VoF).

6.1. V neobsluhovaných bodech (NUP, NRP)

Uveďte zkratku typu připojení služeb:

Uveďte zkratku odrůdy:

Uvnitř označení je uveden typ zařízení:

11. Označení uzlů, stanic, rozvoden a zařízení sekundární telefonní sítě jsou uvedena v tabulce. 5.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Telefonní automatické přepínací centrum

Uveďte typy (UAK-1, UAK-2)

12. Konvenční označení uzlů, stanic, zařízení sekundárních sítí telegrafních, faxových a datových přenosů jsou uvedena v tabulce. 6.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Telegrafní spínací jednotka 1. třídy, kombinující vybavení tranzitní kanálové spínací stanice (SKT) a automatické spínací jednotky zpráv (AUKS)

Podle GOST 24.303, dodatek 2, poz. 13

13. Konvenční označení stanic a zařízení drátových a zvukových vysílacích sítí jsou uvedena v tabulce. 7.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Hlavní nádraží (CSPV)

14. Konvenční označení pro vedení (kabelové, nadzemní) přenosové vedení a drátové vysílací sítě jsou uvedeny v tabulce. 8.

Jméno Označování konstrukcí a zařízení
herectví projektováno
1. Kabelová komunikační linka

– svisle – počty ochranných pruhů (ZP)

Uveďte typ přístrojového vybavení

Uveďte počet elektrod ()

Uveďte délku (, m)

Uveďte: číslo řádku (Ne); délka linky (, km); materiál a průměr drátu (mm); čísla podpory, pokud je to nutné, (1, 2, 3)

Uveďte: číslo okruhu nebo linky (č.); materiál a průměr drátů (M), například M-4, C-4; počet podpěr na 1 km ( ); výška podpory ()

Uveďte: číslo řádku (Ne); materiál a průměr drátu (mm); délka linky (, km); čísla podpory, pokud je to nutné, (1, 2, 3)

Uveďte: číslo řádku (Ne); materiál a průměr drátu (mm); délka linky (, km); čísla podpory, pokud je to nutné, (1, 2, 3)

READ
Jaký je nejlepší způsob skladování květin?

Uveďte: dělník (M); rezerva (pan); číslo řádku (#); délka linky (, km); materiál a průměr drátu (mm)

U označení je povoleno uvést typ stojanu a počet párů

Poznámka. V označeních podle odstavců. 31-34 označují normální posunutí úhlu (Am)

Jednou z povinných součástí v systému kabelovodů jsou kabelové komunikační jímky (KKS). Častěji se tato zkratka dešifruje jako „kabelové komunikační studny“, komunikační specialisté jim říkají telefonní studny a energetici používají termín „kabelové kolektory“.

Dříve se tato zařízení používala pouze při projektování a výstavbě telefonních komunikačních linek. S rozvojem komunikačních systémů je použití CCS nepostradatelné při vývoji a instalaci jakýchkoli drátových komunikačních systémů – analogových a digitálních, vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních, elektrických a optických, páteřních a místních komunikací.

Funkční účel KKS

Funkčně je studna prohlížecím zařízením, které poskytuje přístup k vybavení komunikačních sítí umístěných v zemi pro plánované prohlídky, běžnou údržbu a opravy, jakož i demontáž a pokládání nových linek drátové komunikace a telekomunikace.

Aby byl zajištěn stabilní provoz komunikačních systémů, musí zobrazovací zařízení poskytovat snadný a pohodlný přístup pro rychlé odstraňování problémů a odstraňování problémů. Sada vyžaduje přítomnost zařízení, která zajistí rychlou výměnu kabelů.

Ze zařízení umístěného pod povrchem vozovky je požadováno dostatečnou pevnostzajistit bezpečnost prvků síťové infrastruktury při zatížení kolových a kolejových vozidel na vozovce. Průlezy umístěné v pěších zónách musí mít bezpečnostní rezervu, která zajistí celistvost konstrukce při nárazu speciálním zařízením na kolovém a pásovém podvozku.

Předpokladem je mrazuvzdornost konstrukce a také ochrana zařízení v ní umístěného před elektrochemickou korozí, působením písku a nečistot. Zvýšené požadavky jsou také kladeny na životnost konstrukce a její odolnost proti bočním mechanickým nárazům spojeným s posunem zeminy.

Průlezy

Design produktu

Konstrukčně je studna kabelové komunikace krabicová konstrukce ze železobetonu, umístěná v místě, které vylučuje zaplavení podzemní vodou. Jedná se o podzemní místnost, do které je přístup prováděn shora přes poklop vybavený litinovým krytem.

Jeho provedení je zpravidla kompozitní a obsahuje 2 konstrukční prvky – horní a spodní. Spodní prvek obsahuje spodní desku a polovinu stěn. Často existují návrhy, které obsahují jámu a drenážní otvor na dně. Vrchní prvek obsahuje horní desku s poklopovým otvorem a druhou polovinu bočních stěn.

READ
Která toaleta je lepší: šikmá nebo rovná?

Oba prvky mají kovové smyčky vystupující z betonové hmoty, které se používají ke svařování při instalaci výrobku do země. Na bočních stěnách jsou průchozí otvory pro vstup kabelových kanálů. Mnoho výrobců, kromě průchozích otvorů, dělá ve stěnách neprůchozí výklenky s tloušťkou stěny 30-50 mm, kterou lze použít, pokud je nutné zvýšit počet kabelových vývodek.

Při instalaci studny je spodní část výrobku pohřbena v zemi, horní část je namontována nahoře. Svařením vyčnívajících smyček vznikne jediná struktura. Po svařování je šev mezi prvky utěsněn cementovou maltou.

Kromě prefabrikovaných kabelových vrtů vyrábí průmysl také monolitické železobetonové výrobky, v tomto případě odpadá svařování. Kabelové průchodky se instalují a utěsní cihelným štěrkem na cementovou maltu na obou stranách stěny před jejím zasypáním zeminou a nevyužité výklenky se zakryjí maltou.

Kompletní kabelová komunikační šachta kromě tělesa obsahuje 1 nebo více podpěrných kroužků, poklop, sadu montážních kabelových držáků a lišt, přes které se držáky montují. Výrobek je vybaven náušnicemi určenými k upevnění jednotky při tahání kabelů.

Podle účelu jsou jímky vyráběny v několika standardních velikostech v různých provedeních a mohou mít čtvercový, čtyřúhelníkový nebo protáhlý osmiúhelníkový tvar ve vodorovném řezu. Někteří výrobci vyrábějí produkty jiné konfigurace.

Železobetonové kabelové konstrukce jsou vyrobeny z vysokopevnostního betonu těžkých a středně těžkých jakostí s použitím speciálních přísad zvyšujících mrazuvzdornost a odolnost proti námraze. Navzdory zlepšeným vlastnostem materiálu se prohlížecí zařízení doporučuje montovat do zemin, které nejsou agresivní vůči betonu.

Kabelové jímky mohou být také z cihel

Regulační dokumentace umožňuje vyrábět a provozovat kabelové studny z cihel, přičemž typická kabelová studna KKS 1 má čtvercový tvar a studny jiných velikostí musí být postaveny do oválného tvaru pomocí speciálního zařízení.

Při výrobě se doporučuje použít hotové železobetonové podlahy, pro dno – železobetonové desky nebo beton v jámě. Rukávy a náušnice jsou namontovány v procesu formování stěn. Na konci zdiva je vnější strana chráněna vrstvou pískocementové omítky.

Regulační dokumentace

Hlavním dokumentem upravujícím požadavky na projektování, výrobu a provoz kabelových jímek jsou TU 45.1418-89 Revizní zařízení pro sdělovací kabelovody KKS. Provozní doba těchto specifikací byla prodloužena bez uvedení data expirace. Je povoleno používat jiné schválené a platné specifikace, včetně TU-5855-001-92718053-2012.

READ
Co děláte před setím?

Terminologie a základní pojmy, které jsou povinné pro použití při vytváření regulační dokumentace, jsou obsaženy v GOST R 50889-96. Podle tohoto GOST by se měla komunikační kabelová studna nazývat “kabelová studna”.

Postup při organizaci kabelových potrubních sítí, projektování kabelových vrtů, jejich umístění a výběr jejich typu, zavádění potrubí do vrtů kabelové kanalizace upravuje „Směrnice pro výstavbu liniových staveb místních komunikačních sítí“ (Směrnice pro SLSMSS) Ministerstva informačních technologií a komunikací Ruské federace.

Při výrobě KKS se také používá regulační dokumentace komponentů pro šachty:

 1. GOST 8591 76 Poklopy pro kabelové jímky telefonní kanalizace. Technické podmínky.
 2. GOST 8020 90 Betonové a železobetonové konstrukce pro studny kanalizačních, vodovodních a plynových sítí. Technické podmínky.

Klasifikace a značení KKS

Kabelové komunikační šachty jsou klasifikovány podle následujících hlavních charakteristik:

Podle oblasti použití:

 • standardní, značeno KKS;
 • speciální, značeno KKSS;
 • staniční jsou označeny jako KKSst.
 • kontrolní stanoviště;
 • roh;
 • větvení.

Podle hmotnostních a rozměrových charakteristik:

 • 5 standardních velikostí pro standardní jímky KKS 1 – KKS 5;
 • 2 standardní velikosti pro speciální jímky KKSS 1, KKSS 2;
 • 4 standardní velikosti pro staniční šachty: pro kapacitu stanice do 3, do 6, do 10 a do 20 tisíc čísel a pro automatické telefonní ústředny s kapacitou nad 20 tisíc čísel jsou nestandardní provedení použitý.

Různé typy kabelových šachet

Podle zatížení pasu:

 • pro instalaci v pěší zóně a na neprůchozích plochách s maximálním zatížením 10 tun;
 • pro instalaci na vozovkách s maximálním zatížením 80 tun.

Podle materiálu výroby:

Podle požadavků TU 45.1418-89 zahrnuje označení studny informace o jejím typu, možnosti konfigurace, standardní velikosti a nosnosti. Při specifikaci konfigurace symbol „y“ označuje rohovou studnu a písmeno „r“ označuje odbočnou studnu. Neexistuje žádný symbol pro konfiguraci pass-through. Povolené svislé zatížení je označeno čísly „10“ nebo „80“.

Za informaci o typu a konfiguraci je navíc přidán symbol „m“, pokud je konstrukce monolitická. Kompletní sada je označena písmeny „GEK“ pro produkty vybavené kartáči a konzolami a písmenem „G“, pokud kartáče a konzoly nejsou součástí konfigurace.

Jako příklad KKS 3 – 10 GEK znamená, že se jedná o standardní studnu KKS 3 standardní velikosti, průchozí, určenou pro umístění do pěší zóny s návrhovou nosností 10 tun, montážní konzoly a konzoly jsou součástí výrobku . Z označení KKSr 3-80 vyplývá, že se jedná o typickou KKS 3, rohovou studnu, pro použití na vozovce ulic s předpokládaným svislým zatížením 80 tun.

READ
Jaké je procento masa z živé hmotnosti?

Jímky typu KKS 1 a KKS 2 jsou vyráběny pouze jako průchozí, ostatní standardní velikosti lze vyrobit v průchozím, rohovém nebo odbočovacím provedení.

Aplikace pohledových struktur v kabelových sítích

Volba typu studny a její návrh závisí na topologii sítě a měl by být proveden ve fázi návrhu sítě, s ohledem na vyhlídky na její další rozvoj, přičemž je třeba vzít v úvahu počet síťových kanálů, které jsou v ní obsaženy. KSS 1 je určen pro jeden kanál, KKS 2 – pro dva. KKS 3, 4 a 5 jsou určeny pro 6, 12 a 24 vstupních kanálů. Pro velké sítě existují speciální jímky – KKSS-1 pro 36 vstupních kanálů a KKSS-2 pro 48 kanálů.

Staniční studny KSSst jsou instalovány v blízkosti budovy telefonní ústředny. Z jednoho konce je přes rozdělovač napojeno přímo na kabelovou šachtu stanice, po které se potrubí větví a je vyvedeno bočními stěnami studny.

Revizní zařízení se umísťují tak, aby odchylka osy otvoru průchozí studny od kabelového potrubí nepřesáhla 30°. Rohové jímky umožňují otočení kabelové trasy o 90°. Pro výrobu odbočovacích jímek je možné použít jak standardní konstrukce, tak použití prefabrikovaných konstrukcí z průchozí studny a doplňkových rohových vložek.

V závislosti na podmínkách uložení se používají další způsoby hydroizolace konstrukce, aby se zabránilo její destrukci.

Železobetonové a cihlové konstrukce prohlížecích zařízení spolu s výhodami jejich pevnosti a odolnosti mají řadu nevýhod, z nichž v neposlední řadě je to vysoká cena a nutnost velkého množství stavebních prací při jejich instalaci.

S rozvojem technologií jsou stále oblíbenější alternativní provedení, především plastová. Plastové konstrukce, technologicky vyspělé, lehké, kompaktní a lépe reagující na specifické požadavky na telekomunikační linky s optickými vlákny, postupně rozšiřují svou přítomnost na trhu. Rozvoj této oblasti bohužel brzdí chybějící regulační rámec.

Rate article
Add a comment

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: